വളർത്തു ജീവികൾ (Domestic Animals)

RELATED POSTS

വളർത്തുന്ന ജീവികൾ
# പശു
# എരുമ
# ആട്
# കോഴി
# താറാവ്
# പൂച്ച
# നായ
# പ്രാവ്
# അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ
# മുയൽ
# ചെമ്മരിയാട്
# കഴുത
# കുതിര
# പന്നി
# ഒട്ടകം


ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെ ഓമനചങ്ങാതിമാർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാം.. CLICK HERE

MAL1 U6Post A Comment:

0 comments: