വളർത്തുപക്ഷികൾ (Domestic Birds)

RELATED POSTS

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടാം..
അരുമയായും വരുമാനത്തിനായും നമ്മൾ ഈ പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട്.


ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെ ഓമനചങ്ങാതിമാർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാം.. CLICK HERE

MAL1 U6Post A Comment:

0 comments: