വളർത്തു ജീവികളും ഉപകാരവും

RELATED POSTS

നമ്മൾ പല ജീവികളെയും വനമ്മുടെ കൂടെ വീട്ടിലും പറമ്പിലുമൊക്കെയായി വളർത്താറുണ്ട്. അവ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയും വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയുമായിരിക്കും.
ഓരോ ജീവികളെയും കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എഴുതാം
ജീവികൾ ഉപകാരങ്ങൾ
പശു പാൽ തരും , ഇറച്ചി തരും , ചാണകം വളമാണ്
ആട് പാൽ തരും , ഇറച്ചി തരും , കാഷ്ഠം വളമാണ്
എരുമ പാൽ തരും , ഇറച്ചി തരും , ചാണകം വളമാണ്
പോത്ത്‌ വണ്ടി വലിക്കും, നിലം ഉഴും, ചാണകം വളമാണ്
കാള വണ്ടി വലിക്കും, നിലം ഉഴും, ചാണകം വളമാണ്
നായ വീട് കാക്കും
പൂച്ച എലിയെയും പല്ലിയെയും മറ്റു ഷുദ്രജീവികളെയും പിടിക്കും
കുതിര വണ്ടി വലിക്കും
മുയൽ ഇറച്ചി തരും
കോഴി മുട്ട തരും, ഇറച്ചി തരും, കാഷ്ഠം വളമാണ്
താറാവ് മുട്ട തരും, ഇറച്ചി തരും, കാഷ്ഠം വളമാണ്
വാത മുട്ട തരും, ഇറച്ചി തരും, കാഷ്ഠം വളമാണ്
കാട മുട്ട തരും, ഇറച്ചി തരും, കാഷ്ഠം വളമാണ്
ആന തടി വലിക്കുന്നു, അലങ്കരിച്ചു ഉത്സവങ്ങളിലും പെരുന്നാളിനും മറ്റും എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു

ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെ ഓമനചങ്ങാതിമാർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാം.. CLICK HERE

MAL1 U6Post A Comment:

0 comments: