വായിക്കാം , ഞാൻ കണ്ട പൂച്ച

RELATED POSTS

ഞാൻ കണ്ട പൂച്ച
വെളുത്തുരുണ്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ടുപോലെ മൃദുലമായ ശരീരമാണ്. തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ. കൂർത്ത ചെവികൾ. ഭംഗിയുള്ള നീളൻ വാല്. കൂർത്ത ചെറിയ നഖങ്ങൾ. കൂർത്ത പല്ലുകൾ. പാലും മീനുമാണ് ഇഷ്ടം.

ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെ ഓമനചങ്ങാതിമാർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാം.. CLICK HERE

MAL1 U6Post A Comment:

0 comments: