ചങ്ങാതിത്തത്ത - ന്ത

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിതത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
# പന്ത് 
# പന്തം 
# കുന്തം 
# ചന്ത 
# ചന്തു 
# ചിന്ത 
# മുന്തിരി 
# മുന്തിയ 
# പന്തയം 
# പന്തളം 

വായിക്കാം 
# ചന്തു പന്ത് വാങ്ങി.
# അച്ഛൻ പന്തം കൊളുത്തി. 
# അമ്മ മുന്തിരി ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി.
# ചന്തു അമ്മുവുമായി പന്തയം വച്ചു.

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: