ചങ്ങാതിത്തത്ത - ള്ള

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിതത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
# വെള്ളി 
# വള്ളി
# വള്ളം 
# വെള്ളം  
# കള്ളം 
# കള്ളൻ 
# തള്ളി 
# തുള്ളി 

വായിക്കാം 
# അമ്മു കലി തുള്ളി.
# അമ്മു വെള്ളി വള വാങ്ങി.
# അമ്മു തുള്ളിക്കളിച്ചു.
# അമ്മു വെള്ളം കുടിച്ചു.
# അമ്മു വള്ളി വലിച്ചു.

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: