ചങ്ങാതിത്തത്ത - മ്മ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിതത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
# അമ്മ 
# അമ്മൂമ്മ 
# അച്ചമ്മ 
# കമ്മൽ 
# ഉമ്മ 
# അമ്മാമ്മ 
# കുഞ്ഞമ്മ 
വായിക്കാം 
# അമ്മ പാൽ തന്നു.
# അമ്മൂമ്മ ഉമ്മ തന്നു.

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: