ചങ്ങാതിത്തത്ത - ആ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിതത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
# ആന 
# ആമ 
# ആറ് 
# ആട് 
# ആകാശം 
# ആയിരം 
# ആൾ 
# ആൽമരം 
# ആര് 
# ആയാസം 
# ആദായം 
# ആടി 
# ആല 

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: