ചങ്ങാതിത്തത്ത - ല്ല

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിതത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
പല്ല്
കല്ല്
തല്ല്
മല്ലൻ
കൊല്ലൻ
തല്ലി
പല്ലി
ചെല്ലം

വായിക്കാം

  1. രാമു കല്ലെടുത്ത് കുളത്തിലേയ്ക്കെറിഞ്ഞു.
  2. രാജു പല്ലിയെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി.
  3. മല്ലൻ വാക്കത്തിയുമായി കൊല്ലന്റെ അടുത്തെത്തി.

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: