നെഹ്‌റു തൊപ്പി നിർമ്മിക്കാം

RELATED POSTS

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു എല്ലായിപ്പോഴും ധരിച്ചിരുന്ന നെഹ്‌റു തൊപ്പി തയാറാക്കാം..കടലാസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് കണ്ട് മനസിലാക്കാം..

Nehru

OrigamiPost A Comment:

0 comments: