ഒരു അവധിക്കാലത്ത് - എഴുതാം 

RELATED POSTS

പാഠത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാം...
  • വീതിയേറിയ റോഡ്.
  • കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ 
  • നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ 
  • കളകളം ഒഴുകുന്ന തോട് 
  • പച്ചവിരിച്ച പാടങ്ങൾ 
  • വിശാലമായ മുറ്റം 
  • ഉയർന്ന മലകൾ 

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: