എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Billu the Dog - Activity 6

Share it:

RELATED POSTS

Read the following sentences:
The thieves are not scared of him.
The thieves aren’t scared of him.
What difference do you observe in these two sentences?
Which sentence of the two is used in the story?
Now, use the contracted forms of the words in the boxes and the expanded forms in the ovals.
Do not worry; I have an idea. Don't worry; I have an idea.
I won’t throw him out. I will not throw him out.
Let us go home. Let's go home.
Oh! Billu’s attacking the fox. Oh! Billu is attacking the fox.
What will I do now? What'll I do now?
I’ve an idea. I have an idea.
Share it:

Eng3 U1Post A Comment:

0 comments: