വെണ്ണക്കണ്ണൻ - മാതൃക പോലെ മാറ്റി എഴുതാം

RELATED POSTS

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാതൃക പോലെ മാറ്റി എഴുതുക
ആഗമിപ്പോളവും = ആഗമിക്കുന്നതു വരെ
ഏതുമേ താരാതെ = ഒന്നും തരാതെ
കേഴും പോലെ = കരയും പോലെ

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: