ഒട്ടകമൊന്നിതാ നിൽക്കുന്നു.

RELATED POSTS

ഒട്ടകമൊന്നിതാ നിൽക്കുന്നു
വണ്ടുകൾ രണ്ടു പറക്കുന്നു 
മൂങ്ങകൾ മൂന്നത് മൂങ്ങുന്നു 
മാലകൾ നാല് കോർക്കുന്നു 
സഞ്ചികൾ അഞ്ചിതാ തൂങ്ങുന്നു.Post A Comment:

0 comments: