കുടയും മഴയും

RELATED POSTS

ധിമി ധിമി ധിമി ധിമി ചൊല്ലുന്നു..
ചാറി വരുന്നൊരു ചാറ്റൽമഴ  
ചറപറ ചറപറ പെയ്യുന്നു 
കുടയുടെ മീതെ ചാറ്റൽമഴ 
കലപില കലപില കൂട്ടുന്നു 
മഴയും കുടയും പൊടിപൂരം 

ധിമി ധിമി ധിമി ധിമി ചൊല്ലുന്നു..
ചാറി വരുന്നൊരു ചാറ്റൽമഴ 
ചറപറ ചറപറ പെയ്യുന്നു 
കുടയുടെ മീതെ ചാറ്റൽമഴ 
കലപില കലപില കൂട്ടുന്നു 
മഴയും കുടയും പൊടിപൂരം 

KuttikkavithakalPost A Comment:

0 comments: