കുട്ടിക്കവിത - മാങ്കൊമ്പിൽ

RELATED POSTS

മാവേലിക്കരയണ്ണാനും
മാവേലക്കരയണ്ണാനും
മാങ്ങാപ്പന്തുകളിക്കുന്നു
മാവു ചിരിച്ചു കുഴങ്ങുന്നു
വാലേലുള്ളൊരു താളത്തിൽ
വാലൻ കിളിയും തുള്ളുന്നു
മാങ്ങാ വിളഞ്ഞുപഴുത്തെങ്കിൽ
മാങ്ങാ പത്തു പൊഴിഞ്ഞോട്ടെ!

KuttikkavithakalPost A Comment:

0 comments: