വീട് നല്ല വീട് - മുറികൾ ഏതെല്ലാം?

RELATED POSTS

തള്ളക്കോഴി താരയുടെ വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ മുറികളാണ് കണ്ടത്?
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി ഏതൊക്കെ മുറികളാണ് ഉള്ളത്? അവയെ ഒന്ന് പറയാമോ?
1. സ്വീകരണമുറി
2. കിടപ്പുമുറി
3. ഊണുമുറി / ഭക്ഷണമുറി
4. അടുക്കള
5. കുളിമുറി / ശുചിമുറി

MAL1 U1Post A Comment:

0 comments: