അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വാഹനങ്ങൾ - മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി

Share it:

RELATED POSTS

വാഹനങ്ങളെ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചു യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ, ചരക്കു നീക്കത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം.

അവയിൽ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ അറിയാം ...
1. ട്രാക്ടർ - നിലം ഉഴാൻ 

2. ജെ.സി.ബി - മണ്ണ് ഇളക്കി മാറ്റാൻ 

3. ബുൾഡോസർ - മണ്ണ് തള്ളി നീക്കാൻ 

4. ഫയർ എൻജിൻ - അപകടങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ 

5. ക്രൈൻ - സാധനങ്ങൾ ഉയർത്താൻ 

6. റോളർ / അമ്മാവൻ കല്ല് - റോഡ് നിരപ്പാക്കാൻ 
കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ ചേർക്കൂ കൂട്ടുകാരെ.... 
Share it:

MAL1 U8

MAL2 U8Post A Comment:

0 comments: