അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

കട കട കട കട കാളവണ്ടി

Share it:

RELATED POSTS


കട കട കട കട കാളവണ്ടി
കിണി കിണി കിണി കിണി സൈക്കിൾ വണ്ടി
പോ പ്പോ പോ പ്പോ മോട്ടോർ വണ്ടി
ഝുക്ക് ഝുക്ക് ഝുക്ക് ഝുക്ക് തീവണ്ടി
ഓടും വണ്ടി ഒഴുകും വണ്ടി
പായും വണ്ടി പറക്കും വണ്ടി
കൂവും വണ്ടി കുഴലുള്ള വണ്ടി
ചീറും വണ്ടി ചിറക്കുള്ള വണ്ടി.
Share it:

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: