കട കട കട കട കാളവണ്ടി

RELATED POSTS


കട കട കട കട കാളവണ്ടി
കിണി കിണി കിണി കിണി സൈക്കിൾ വണ്ടി
പോ പ്പോ പോ പ്പോ മോട്ടോർ വണ്ടി
ഝുക്ക് ഝുക്ക് ഝുക്ക് ഝുക്ക് തീവണ്ടി
ഓടും വണ്ടി ഒഴുകും വണ്ടി
പായും വണ്ടി പറക്കും വണ്ടി
കൂവും വണ്ടി കുഴലുള്ള വണ്ടി
ചീറും വണ്ടി ചിറക്കുള്ള വണ്ടി.

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: