ചങ്ങാതിത്തത്ത - ത്ര

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?  
ത്ര 
ത്രം 
പാത്രം 
ത്രിക 
ത്രിക 
കളത്രം 
ചിത്രം 
പുത്രൻ 
പുത്രി 
നക്ഷത്രം 

CHANGATHITHATTHA

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: