മാന്ത്രികവണ്ടി - തീവണ്ടി പാട്ട്

RELATED POSTS

കൂ കൂ കൂ തീവണ്ടി 
കൂകിപ്പായും തീവണ്ടി 
കൽക്കരിത്തിനും തീവണ്ടി 
വെള്ളം മോന്തും തീവണ്ടി 

രാപ്പകലോടും തീവണ്ടി 
തളർന്നു നിൽക്കും തീവണ്ടി 
മണിയടി കേൾക്കും തീവണ്ടി 
മടിയാത്തോടും തീവണ്ടി 

വെയിലത്തോടും തീവണ്ടി 
മഴയത്തോടും തീവണ്ടി 
വേഗം പായും തീവണ്ടി 
ഹ ഹ ഹ ഹ തീവണ്ടി  

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: