അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Zaira's Day Out - Introduction Videos and audios

Share it:

RELATED POSTS

ZAIRA'S DAY OUT is the 7th Unit of Class 1 English Text Book
Learning Outcome
Comprehends and enjoys a simple story on love and friendship Describes a person or an object using proper words. Describes an action using appropriate action words. Enjoys and comprehends traditional songs and poems and sings with actions and rhythm Prepares concept maps on family relations and birds Responds meaningfully to the initiation in a dialogue /conversation Speaks about objects or things on the basis of colour and size Uses appropriate discourse markers and expressions.
Ideas, Understanding, Values
Helping nature and empathy towards fellow beings. Value of friendship in life and empathy towards differently abled individuals in the society.
What do you see in the video?
Birds, isn't it?
Can you name these birds? in this video?
OR

Listen to the sounds of Birds and Identify the birds?
Can you name these birds?

Teacher megaphones these names in English and writes them on the blackboard by saying aloud the sound of the word.


Can you identify that bird?
Look at it carefully.
Can we draw the picture of Peacock?
Share it:

Eng1 U7Post A Comment:

0 comments: