വിവിധ വാഹനങ്ങൾ

Share it:

RELATED POSTS

കുട്ടികൾ കണ്ട വാഹനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം...പിന്നീട് താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം  വാഹനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം...
 1. സൈക്കിൾ
 2. ഓട്ടോറിക്ഷ
 3. സ്‌കൂട്ടർ
 4. ബൈക്ക്
 5. കാർ
 6. ജീപ്പ്
 7. വാൻ
 8. ലോറി
 9. ബസ്
 10. ജെ.സി.ബി
 11. ഹെലികോപ്റ്റർ
 12. വിമാനം
 13. കപ്പൽ
 14. പായ്‌വഞ്ചി
 15. വഞ്ചി
 16. ബോട്ട്
 17. മുങ്ങിക്കപ്പൽ
 18. ജങ്കാർ
 19. ട്രാക്ടർ
 20. ബുൾഡോസർ
 ഇതിൽ ഇനിയും വാഹനങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താമോ കൂട്ടുകാരെ...
Share it:

MAL1 U8

MAL2 U8Post A Comment:

0 comments: