ചങ്ങാതിത്തത്ത - ക്ഷ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
ക്ഷരം 
കയ്യക്ഷരം 
ഓട്ടോറിക്ഷ 
ക്ഷ 
ശിക്ഷ
രാക്ഷസൻ
വൃക്ഷം 
ക്ഷണം
ക്ഷകൻ
ക്ഷത്രം

ഭിക്ഷ 

CHANGATHITHATTHA

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: