ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

എൻറെ കേരളം...

Mashhari
0
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളം പിറന്നീട്ട് ഇന്ന് 61 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ വിശേഷമാകട്ടെ ഇന്ന്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം.....

തിരുവനന്തപുരം 
വിസ്തീര്‍ണം: 2189 ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ: 33,01,427
ജനസാന്ദ്രത: 1506/ ച.കി.മീ
സ്ത്രീ/പുരുഷ അനുപാതം : 1087/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം : 93.02
കൊല്ലം
വിസ്തീര്‍ണം: 2483ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ:26,35,375
ജനസാന്ദ്രത:1058/ച.കി.മീ
സ്ത്രീ/പുരുഷ അനുപാതം:1113/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:94.09
പത്തനംതിട്ട
വിസ്തീര്‍ണം: 2652ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ:11,97,412
ജനസാന്ദ്രത:454/ച.കി.മീ
സ്ത്രീ/പുരുഷ അനുപാതം:1132/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:96.55
ആലപ്പുഴ
വിസ്തീര്‍ണം: 1,414 ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ:21,27,789
ജനസാന്ദ്രത:1505/ ച.കി.മീ
സ്ത്രീ/പുരുഷ അനുപാതം:1100/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:95.72
കോട്ടയം
വിസ്തീര്‍ണം: 2208 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:19,74,551
ജനസാന്ദ്രത:894/ച.കി.മീ
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1039/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:97.21
ഇടുക്കി
വിസ്തീര്‍ണം: 4358 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:11,08,974
ജനസാന്ദ്രത:254/ച.കി.മീ
സ്ത്രീ/പുരുഷ
അനുപാതം:1006/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:91.99
എറണാകുളം
വിസ്തീര്‍ണം: 3063 ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ:32,82,388
ജനസാന്ദ്രത:1070/ ച.കി.മീ.
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1027/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:95.89
തൃശൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണം: 3032 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:31,21,200
ജനസാന്ദ്രത:1029/ച.കി.മീ.
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1108/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:95.08
പാലക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണം: 4480 ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ:28,09,934
ജനസാന്ദ്രത:627/ച.കി.മീ.
സ്ത്രീ/പുരുഷ അനുപാതം:1067/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:88.31
മലപ്പുറം
വിസ്തീര്‍ണം: 3550 ച.കി.മീ
ജനസംഖ്യ:41,12,920
ജനസാന്ദ്രത:1159/ച.കി.മീ.
സ്ത്രീ/പുരുഷ അനുപാതം:1098/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:93.57
കോഴിക്കോട്
വിസ്തീര്‍ണം: 2344 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:30,86,293
ജനസാന്ദ്രത:1317/ ച.കി.മീ
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1098/1000
സാക്ഷരത ശതമാനം:95.08
വയനാട്
വിസ്തീര്‍ണം: 2132 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:8,17,420
ജനസാന്ദ്രത:384 ച.കി.മീ.
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1035/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:89.03
കണ്ണൂര്‍
വിസ്തൃതി:2966 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:25,23,003
ജനസാന്ദ്രത:851 /ച.കി.മീ.
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1136/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:95.1
കാസര്‍കോട്
വിസ്തീര്‍ണം:1992 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ:13,07,375
ജനസാന്ദ്രത:656/ ച.കി.മീ.
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം:1080/1000
സാക്ഷരതാ ശതമാനം:90.09
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !