ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Three Kittens - 01

Mashhari
0

Three Kittens TEACHING MANUAL

Theme : Fantasy and humour
Sub theme : Fun and curiosity in life
Learning outcomes :
The learner :
 • Comprehends and enjoys simple story on creatures around us.
 • Follows instructions and acts accordingly.
 • Comprehends songs and sings with actions and rhythm.
 • Gets the concepts of colours.
 • Identifies the creatures and their young ones around us by their names in English.
 • Describes picture using appropriate vocabulary.
 • Speaks about object /things on the basis of colour and size.
 • Describes an action using appropriate action words.
 • Responds meaningfully to initiations in a dialogue/conversation
 • Makes simple suggestions
Input discourses
 • Story
 • Song/rhyme
 • Thought
 • Description
 • Dialogue

Language Elements
 • The question words like what, who and where.
 • Words like let’s, shall we etc.. for expressing suggestions.
 • Imperatives like ‘don’t make noise’, ‘catch it’etc..
 • Pronouns like ‘I’,’you’,’we’ etc..
 • Describing a scene.
 • Words like in,on,into etc.. to denote position
 • Adjectives to describe the colour and size of an object or thing.
 • Singular and plural nouns.
Activities
 • Mask game
 • Language game
 • Drawing and colouring
 • Developing big pictures through speech bubbles
 • Jigsaw picture/puzzle
 • Choreography
 • Concept maps of colour and young ones of animals
 • Riddles and puzzles
Matearials
 • Masks
 • Jigsaw puzzles of kittens
 • Chart paper
 • Cutout of speech bubble
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !