അർഥം കണ്ടെത്താം - ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ

RELATED POSTS

ആതിഥേയൻ = അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കുന്നവർ
വിചിത്രം = അത്ഭുതകരം
തൃപ്‌തി = മതിയെന്നുള്ള അവസ്ഥ
മാന്ത്രികൻ = ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ
യശ്ശസ്സ് = കീർത്തി
അചഞ്ചലം = ഇളക്കമില്ലാത്ത
നിർഭാഗ്യം = ഭാഗ്യമില്ലാത്ത
ആത്മധൈര്യം = സ്വന്തം ധൈര്യം

Mal4 U8Post A Comment:

0 comments: