ആർ.രാധാകൃഷ്ണൻ

RELATED POSTS

1941-ൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിൽ ജനനം. വനിതയും നിയമവും, വനിതകളെയും കായികലോകവും, ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ, വിവരാവകാശ നിയമം ജനനന്മയ്ക്ക്, കളിക്കളത്തിലെ മഹാപ്രതിഭകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതികൾ.

Mal4 U8Post A Comment:

0 comments: