അർഥം കണ്ടെത്താം - പഴശ്ശിത്തമ്പുരാൻ

RELATED POSTS

അന്ത്യവിശ്രമം = അവസാന വിശ്രമം (മരണശേഷം ഉള്ളത്)
ചാരൻ = ഒറ്റുകാരൻ
ഒളിപാർക്കുക = ഒളിച്ചു താമസിക്കുക
താവളം = സങ്കേതം
ആദരിക്കുക = ബഹുമാനിക്കുക
വെള്ളപ്പട്ടാളം = ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം
കോളി = ഒരു തരം ഇത്തിൾ (ലന്തമരം)

Mal4 U8Post A Comment:

0 comments: