അർഥം കണ്ടെത്താം (നിലവിനോട്)

RELATED POSTS

അമ്പിളി = ചന്ദ്രൻ
കൊണ്ടൽ = മേഘം
ഏറുക = കയറുക
പാര് = ലോകം
കുതുകം = താത്പര്യം
പൂനിലാവ് = മനോഹരമായ നിലാവ്
കൊഞ്ചുക = ഓമനത്തം തോന്നുമാറ് പെരുമാറുക, അവ്യക്ത മധുരമായി ശബ്‌ദിക്കുക
വീണ്ണ് = ആകാശം
തുല്ലുചൊല്ലുക = കളിയിൽ തടസ്സം പറയുക

MAL4 U7Post A Comment:

0 comments: