അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS STUDY NOTES - THE LEAF HAS TOO SAY

Mashhari
0
എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടാതെ ചെറു കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
EVS UNIT 01 - THE LEAF HAS TOO SAY

1
Which of the following factors is not essential for a seed to sprout?
[Air, Sunlight, Soil, Fertilizer]
ANS:- Air
2
Which of the following plant has only one cotyledon?
[Coconut, Peanut, Tamarid, Cashew nut] ANS:- Coconut
3
The plumule grows in to .................
ANS:- Stem
4
Which part of a plant comes out first from the germinating seed
ANS:- Radicle
5
Which part of a plant is known as kitchen of a plant
ANS:- Leaf
6
................ root system is seemed in coconut tree, arecanut tree, and plantain
ANS:- Fiberous
7
In monocots plants ................. venation is seemed
ANS:- Parallel
8
Which of the following plant has the tap root system?
[Paddy, Mango tree, Coconut Tree]
ANS:-
9
Plants with tap root system have .................... venation
ANS:- Reticulate
0
Plants with fibrous root system have .................... venation
ANS:- Parallel
11
What are the thick leaf like part seen in the plumule
ANS:- Cotyledons
12
Why are the cotyledons so thick
ANS:- The food for the germinating seed is stored in the cotyledons.
13
What is known as monocots (monocotyledonous plant)?
ANS:- Those plants having only one cotyledon in their seeds.
14
What are dicotyledonous plants?
ANS:- Those plants having two cotyledons in their seed.
15
The type of venation in plants with fibrous root system
ANS:- Parallel venation
16
The venation in which the veins are seen in the form of a network
ANS:- Reticulate venation
17
The venation in the coconut leaves
ANS:- Parallel venation
18
The types of seeds in plants with reticulate venation
ANS:- Dicotyledonous
19
The part of the seed that develop in to the stem
ANS:- Plumule
20
The part of the seed that comes out first during germination
ANS:-Radicle
21
The part into which the organ that comes out after the radicle during germination.
ANS:- Stem
222
The venation in which the veins are seen in the form of a network
ANS:- Reticulate venation
23
Part of a seed where food is stored for the germinating embryos?
ANS:- Cotyeledons
24
The venation in which the veins are seen in the form of a network
ANS:- Reticulate venation
25
How many kinds of root systems are there?
ANS:- 2

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !