ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

LSS STUDY NOTES - FIELDS AND FOREST

Mashhari
0
എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടാതെ ചെറു കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
EVS UNIT 01 - FIELDS AND FOREST

1
Which is the official fish of the Kerala?
ANS:- Pearl Spot
2
Respiratory organ of fish is ............
ANS:- Gills
3
The leaves of lotus and water lilly are floating on the water because of ..................
ANS:- Air chambers in their leaf
4
The fish breathes the air in the water because it has .....................
ANS:- gills
5
.................. is the largest leaf having aquatic plant.
ANS:- Giant water lily
6
Frog and salamander are examples for ..................
ANS:- amphibians
7
How does a frog Breath in water?
ANS:- Through skin
8
Interdependence between biotic and abiotic factors of a particular place is an ..............
ANS:- Ecosystem
9
The adaptation of a duck for swimming in the water is ............
ANS:- Webbed feet
10
What is the use of boat shaped body to the fish ?
ANS:- Easy movement in water
11
What is the name of a baby frog?
ANS:- Tadpole
12
Which is the official fruit of Kerala?
ANS:- Jack fruit
13
Which part of a sprouting seed is formed as stem?
ANS:- Plumule
14
The largest ecosystem on land?
ANS:- Forest
15
A human activity that causes the destruction of ecosystem?
ANS:- Leveling of hills
16
The general term for naming organism that can live both on land and in water
ANS:- Amphibians
17
The two major groups in which the factors in an ecosystem are divided
ANS:- Biotic factors and Abiotic factors
18
The major factor in the ecosystem to which soil belongs
ANS:- Abiotic factors
19
The adaptation in the leaf of lotus for preventing water from sticking to it
ANS:- Waxy coating
20
Name the organ of breathing in fish
ANS:- Gills
21
The land ecosystem which has the most diverse organisms
ANS:-Forest
22
How are the organisms live both on land and water known?
ANS:- Amphibians
23
Biotic and abiotic factors mutually depend on one another in an ..............
ANS:- ecosystem
24
............... rain forest is also known as the lungs of the earth.
ANS:- Amazon
25
Name the organ of the frog used for breathing on land
ANS:- Lungs
226
World biggest frog family is ................
ANS:- Goliyath
27
................. helps the water snake to move in the water
ANS:- Slippery body

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !