എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

LSS Model Examination - 220

Share it:

RELATED POSTS

എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ.
ോദ്യങ്ങളുടെ നമ്പർ ഇട്ടശേഷം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. അവസാനം മാത്രം ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
01
"ഉന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തു –ന്തുന്തുന്തു ന്തുന്തുന്തുന്താളെയുന്ത്...'' എന്ന താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ ചെറുശ്ശേരി രചിച്ച കാവ്യം ഏത് ?
[ദേവഗീത, കുചേലവൃത്തം, കൃഷ്ണഗാഥ, ജ്ഞാനപ്പാന]
02
ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ത് ?
[വിജയചന്ദ്ര പണിക്കർ, ജയചന്ദ്ര പണിക്കർ, രാഘവ പണിക്കർ, കേശവൻ നായർ]
0
പൂതപ്പാട്ട് ആരുടെ കൃതി ആണ് ?
[ഇരയിമ്മൻ തമ്പി, ചെറുശ്ശേരി, ഇടശ്ശേരി, പൂന്താനം]
04
"സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതമെന്നത് മരണത്തിനു തുല്യമാണ് "ആരുടെ സ്നേഹവചനമാണിത് ?
[ഗാന്ധിജി, ഉള്ളൂർ, ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്, കുമാരനാശാൻ]
05
കൃഷ്ണഗാഥയുടെ രചനക്കു പിന്നിലെ വിനോദം
[അമ്പെയ്ത്ത്, ചൂതാട്ടം, ചതുരംഗം, തേരോട്ടം]
06
"സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ സ്നേഹ സാരമിഹ സത്യമേകമാം" ആരുടെ വരികളാണിത്
[ടാഗോർ, കുമാരനാശാൻ, വയലാർ രാമവർമ്മ, ചെറുശ്ശേരി]
07
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മഴ എന്നർത്ഥം വരാത്ത വാക്ക് ഏത്
[വർഷം, മാരി, വൃഷ്ടി, കരുണ]
08
ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് ഒരു കവിയുടെ പൂർണമായ പേരാണ് ആരാണ് കവി?
[ ചങ്ങമ്പുഴ,വൈലോപ്പിള്ളി, ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ്,പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ]
09
കനിവ് എന്ന പദത്തിൻറെ അർത്ഥം ആയി വരുന്നത്
[നിറമുള്ള, സ്വപ്നം, ദയ, നനഞ്ഞു]
10
വ്യാഹതി എന്ന പദത്തിന് സമാനപദം ആയി വരുന്നത്
[തടസ്സം, മാർഗ്ഗം, വഴി, അധികം]
Share it:

LSS Model ExamPost A Comment:

0 comments: