എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Who is our Neighbour? - Page 106

Share it:

RELATED POSTS


READ NOW

‘Look, a football!
I can play football with that boy.’ Sam was cheerful.
‘Why? I too play football at school,’ said Lizzy.
‘Wow! Look, a toy car!’ said Sam.
‘Yes. It’s beautiful!’ Lizzy liked it.
‘We can play with them,’ Lizzy said.

NEW WORDS

# Cheerful = ആനന്ദം
# Toy = കളിപ്പാട്ടം
# Liked = ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
# Beautiful = ഭംഗിയുള്ള

MALAYALAM MEANING

‘Look, a football!
'നോക്കൂ, ഒരു ഫുട്‍ബോൾ!.
I can play football with that boy.’ Sam was cheerful.
എനിക്ക് ആ ആൺകുട്ടിയുമായി ഫുട്‍ബോൾ കളിക്കാൻ കഴിയും.' സാം സന്തോഷവാനായി..
‘Why? I too play football at school,’ said Lizzy.
'എന്ത്? സ്കൂളിൽ ഞാനും ഫുട്‍ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട്,'' ലിസ്സി പറഞ്ഞു..
‘Wow! Look, a toy car!’ said Sam.
'വൗ! നോക്കൂ, ഒരു കളിപ്പാട്ടക്കാർ! സാം പറഞ്ഞു..
‘Yes. It’s beautiful!’ Lizzy liked it.
'അതെ, അത് ഭാഗിയുള്ളതാണ്!' ലിസിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു..
‘We can play with them,’ Lizzy said.
'നമ്മുക്ക് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാം', ലിസ്സി പറഞ്ഞു .

SIMPLE QUESTIONS

1] Do you like toys?
Yes, I like toys.
2] Do you like playing football?
Yes, I like playing football / No, I don't like it
3] Sam and Lizzy are looking at the neighbour’s yard. Why?
They want to know who there new neighbour is a boy or a girl.
/ They saw many toys at the neighbour house.
Who is Our Neighbour? - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng2 U5Post A Comment:

0 comments: