ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Word of the Day - 103

Mashhari
0
Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
CLOSE = അടയ്ക്കുക, മറയ്ക്കുക [to put something into a position so that it covers an opening; to get into this position]
1. Could you close the door please?
2.I went out and forgot to close the window.
3. Close your eyes - I've got a surprise for you.
4. She closed the gate behind her.
5. It's dark now—let's close the curtains.
6. I closed my eyes against the bright light.
7. The doors open and close automatically.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !