അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ECube English Language Lab

Mashhari
0
E 3 English Language Lab is a space for English learning where students have access to computer based interactive digital multimedia software. Language lab software is designed to enable the students to acquire language skills in an interesting and interactive way. The interactive software works in offline mode. Kerala is not in favour of using proprietary software prepared by private agencies in language labs. For the first time in the state KITE has developed free open source software for language labs based on curriculum and learning processes in vogue in the state. E 3 English Language Lab software is an easy to install software without any separate investment on software or hardware and which is in tune with the curriculum and pedagogy in the state.
The customized version of Moodle is used for the development of E 3 English Language Lab software. Moodle is a free and open-source learning management system written in PHP and distributed under the GNU General Public License.
E 3 English Language Lab software developed by KITE in 2021 has four levels viz.
• Level 1(for students of classes 1&2),
• Level 2 (for students of classes 3&4),
• Level 3 (for students of classes 5&6) and
• Level 4 (for students of classes 7&8).
However, the levels are not strictly class specific, so teachers are free to assign the students to do activities in any of the levels based on students’ competence in using English.
E 3 English Language Lab software developed by KITE has three login options such as student login, teacher login and HM login. The student login is meant for students to access the course content at a particular level. But they need the support of the teacher to login and access the course content. With the support of the teacher, each student can go to the course content at a particular level.
Each level in the language lab consists of 10 stories and language learning activities related to all the stories. Each story at a particular level consists of 2 listening activities and activities related to the story such as: drag and drop, true or false, matching type, choose the appropriate answer, assignments, audio recording, video recording etc. All these features are implemented in the software by customizing the activity part of Moodle software. Teachers have to direct students to do all the activities and submit their answers/responses to the teachers for assessment and feedback.
In the ‘Teacher login’ teachers can go through the answers/responses submitted by the students and assess and give feedback to the students. Using H.M. login, Head teachers can monitor the progress of all students in the school by going through activity report and participation report.
The Academic Advantages of using E 3 English Language lab are the following :
• Experience in using the interactive multimedia software content and activities promote the English language proficiency of all students in an enjoyable atmosphere.
• Students have access to high quality stories and activities related to the learning outcomes.
• The course content in the E 3 English Language lab enriches students’ listening, speaking, reading and writing skills in an integrated manner in meaningful contexts.
• Students can record their own voices, videos, worksheets and playback the recordings and if needed they can modify their recordings and resubmit the same to teachers for feedback and assessment.
• The individual login facility arranged in the software helps the teachers to know the progress of each student and teachers can provide individual feedback and support to students.
• Using teacher login teachers can go through the answers/responses submitted by the students and assess their performance and provide feedback to the students.
• Using H.M. login, head teachers can monitor the progress of all students in the school by going through activity report and participation report.
The E 3 English Language lab software developed by KITE can be installed in laptop/desktop computers in schools. In addition to the computer based interactive digital multimedia software, each student working in the lab needs a headphone for focused listening without distracting others and for recording their voice. DOWNLOAD THE SOFTWARE USERS GUIDE - ENGLISH USERS GUIDE - MALAYALAM
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !