2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള റവന്യു ജില്ലാതല പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം

RELATED POSTS

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർ, പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകർ/പ്രൈമറി അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ 2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള റവന്യു ജില്ലാതല പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദ വിവരം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Govt Orders And CircularPost A Comment:

0 comments: