ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Felicitation [പ്രോത്സാഹനം ]

Mashhari
0
The panchayat held a felicitation meeting for school children .The 36 students who got A+ grade for all subjects in the SSLC exam were given yearbooks worth 375 rupees each. The 9 girls who got the first prize for group dance in the state Kalolsavam were given bags worth 325 rupees each. The 102 children who took part in art and sport competitions were given trophies worth 105 rupees each. The 100 children who did various scholarship exams were given books worth 150 rupees each.How much did the panchayat spent for each item? How much did they spend in all?
Item Price of one Number Amount
Yearbook 375 36 .....
Bag 325 9 ...
Trophy 105 102 ...
Book 150 100 ...
Total Expence =
ചിങ്ങപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും എ പ്ലസ് നേടിയ 36 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 375 രൂപ വീതം വിലയുള്ള ഇയർബുക്കും സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ സംഘനൃത്തത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ 9 വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 325 രൂപ വീതം വിലയുള്ള ബാഗും പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്‌തു. കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത 102 കുട്ടികൾക്ക് 105 രൂപ വീതം വിലയുള്ള ട്രോഫികളും വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്ത 100 കുട്ടികൾക്ക് 150 രൂപ വീതം വിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും നൽകി. പ്രവർത്തന മികവിന് 3 വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പി.ടി.എയ്ക്ക് 1501 രൂപ വീതം ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി. ഓരോയിനത്തിനും പഞ്ചായത്തിന് എത്ര രൂപ ചിലവായി? ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവായി?
സാധനം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എണ്ണം തുക
ഇയർബുക്ക് 375 36 .....
ബാഗ് 325 9 ...
ട്രോഫി 105 102 ...
ബുക്ക് 150 100 ...
പി.ടി.എയ്ക്ക് നൽകിയ തുക = 1501
3 പി.ടി.എകൾക്കും കൂടി നൽകിയ തുക = 1501 X 3 =
ആകെ ചിലവായ തുക =

ANSWER KEY

Item Price of one Number Amount
Yearbook 375 36 13500
Bag 325 9 2925
Trophy 105 102 10710
Book 150 100 15000
Total Expence = 13500 + 2925 + 10710 + 15000 = 42135
സാധനം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എണ്ണം തുക
ഇയർബുക്ക് 375 36 13500
ബാഗ് 325 9 2925
ട്രോഫി 105 102 10710
ബുക്ക് 150 100 15000
പി.ടി.എയ്ക്ക് നൽകിയ തുക = 1501
3 പി.ടി.എകൾക്കും കൂടി നൽകിയ തുക = 1501 X 3 = 4503
ആകെ ചിലവായ തുക = 13500 + 2925 + 10710 + 15000 + 4503 = 46638
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !