കലകൾ [Artforms]

RELATED POSTS

ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ കലാരൂപങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാന കലാരൂപങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്....
സംസ്ഥാനങ്ങൾ കലാരൂപങ്ങൾ
കേരളം മോഹിനിയാട്ടം
ആന്ധ്ര പ്രദേശ് കുച്ചിപ്പുടി
തമിഴ്നാട് ഭരതനാട്യം
ഒഡീഷ ഒഡീസി
ഉത്തർ പ്രദേശ് കഥക്
മണിപ്പൂർ മണിപ്പൂരി
ഗുജറാത്ത് ഗർബ
കർണ്ണാടക യക്ഷഗാനം
കേരളം കഥകളി
India also have different art forms.the major art forms of states of India is as follows....
STATES ART FORMS
Kerala Mohiniyattam
Andhra Pradesh Kuchippudi
Tamil Nadu Bharathanatyam
Odisha Odissi
Uttar Pradesh Kathak
Manipur Manipuri
Gujarath Garba
Karnataka Yakshagana
Kerala Kadhakali

EVS4 U9Post A Comment:

1 comments: