അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

STD 1 ENGLISH ANNUAL EXAMINATION QUESTION PAPER 2022 [SOLVED]

Mashhari
0
ACTIVITY 1 - LISTEN AND DRAW
Listen to the teacher and complete the picture.
1. Draw some leaves.
2. Draw some fruits.
3. Draw some butterflies.
4. Colour the picture.

ACTIVITY 2 - HOW MANY?
Match the picture with the numbers.
Show the picture to the children and initiate a discussion on them.
Let them match the pictures with their numbers. Ask the students to match them using lines
ACTIVITY 3 - LOOK AND WRITE
This is a park.
What do you see here?
Write their names in the box.
see-saw | swing | Tree
Let the children watch the pictures and make them tell about it. Ask them to write the names by picking the correct answers from the box.
ACTIVITY 4 - WHO IS MISSING?
Look at the picture below. Who is missing? Draw the missing picture and write its name.
Young one of some birds and animals are given. Show the pictures to the learners and interact. Ensure learners responses. Ask them to draw the missing one and write its name below the picture.
ACTIVITY 5 - LET'S SING
Add more lines and sing.
black | brown | white
Teacher sings the song with proper rhythm. Let the children follow her.
Ask the children to fill the missing word and write it.
ACTIVITY 6 - WHAT ARE THEY DOING?
Match the pictures with the correct sentences.
Teacher familiarises the pictures. Then ask the children to match the pictures with the sentences.

ANSWER KEY

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !