മണിമലക്കാട്ടിലെ കുഞ്ഞനണ്ണാൻ - പാട്ട്

Share it:

RELATED POSTS

മണിമലക്കാട്ടിലെ കുഞ്ഞനണ്ണാൻ
ഓട്ടക്കാരനാം കുഞ്ഞനണ്ണാൻ
ചാട്ടക്കാരനാം കുഞ്ഞനണ്ണാൻ
കണ്ണും തിരുമ്മിയെഴുന്നേറ്റു

കൂടുവിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി
ചില്ലകൾ തോറും ചാടി നടന്നു
ഒച്ച വെച്ചു ചിൽ ചിൽ ചിൽ
ചിൽ ചിൽ ചിൽ

ആനമൂപ്പൻ വരണുണ്ടേ
വമ്പൻ കൊമ്പൻ വരണുണ്ടേ
കാതുകളാട്ടി കൊമ്പു കുലുക്കി
കരിമല പോലെ വരുന്നുണ്ടേ!

കുഞ്ഞനണ്ണാൻ ഓടി നടന്നു
ഒച്ച വെച്ചു ചിൽ ചിൽ ചിൽ
ചിൽ ചിൽ ചിൽ

ആന മൂപ്പനു കോപം വന്നു
ആന മൂപ്പൻ മരം കുലുക്കി!
Share it:

Mal2 U5Post A Comment:

0 comments: