അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Age Problem | വയസ്സെത്ര [Page 60]

Mashhari
0

Father was born in 1976 and son in year 2005. What is the difference between their ages?
2005 - 1976 =
What are their ages now? [as on 2022 year]
Father Age
2022 - 1976 =
Son's Age
2022 - 2005 =
അച്ഛൻ ജനിച്ചത് 1976--ൽ മകൻ ജനിച്ചത് 2005-ൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ എത്ര വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്?
2005 - 1976 =
ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വയസുണ്ട്? [2022 വർഷം വച്ച് ]
അച്ഛന്റെ വയസ്സ്
2022 - 1976 =
മകന്റെ വയസ്സ്
2022 - 2005 =

ANSWER KEY

  1. 2005 - 1976 = 29
  2. 2022 - 1976 = 46
  3. 2022 - 2005 = 17
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !