ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Fat Cat - Page 56

Mashhari
0
Look at the picture.
The rat is going to call his friend.
See who is with the rat?
READ NOW

This is the rat’s mat, says the bat.
‘So what?’, asks the fat cat.
‘Get off’, says the bat.
‘No, I won’t’, says the fat cat.
'Then I will go and get my hat,' says the bat.
The rat and the bat go out to get the hat.
NEW WORDS

- Hat = തൊപ്പി
- Leave = പോകുക
MALAYALAM MEANING

This is the rat’s mat, says the bat.
ഇത് എലിയുടെ പായയാണ്, ബാറ്റ് പറഞ്ഞു.
‘So what?’, asks the fat cat.
'അതിനെന്ത്?, തടിയൻ പൂച്ച ചോദിച്ചു.
‘Get off’, says the bat.
'എണീറ്റുമാറ്', ബാറ്റ് പറഞ്ഞു.
‘No, I won’t’, says the fat cat.
'ഇല്ല, ഞാൻ മാറില്ല, തടിയൻ പൂച്ച പറഞ്ഞു.
'Then I will go and get my hat,' says the bat.
'എന്നാൽ ഞാൻ പോയി എന്റെ തൊപ്പിയെ കൊണ്ടുവരും.' ബാറ്റ് പറഞ്ഞു.
The rat and the bat go out to get the hat.
എലിയും ബാറ്റും തൊപ്പിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.
SIMPLE QUESTIONS

01. Whose bat is it?
Emy's
02. What does the bat say to the fat cat?
Get off
03. Does the cat leave the mat?
No
04. What does the cat say?
So what?

FIRST BELL CLASS Related with this Page The Fat Cat - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !