വിശേഷണങ്ങൾ ചേർക്കാം - ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല

RELATED POSTS

# കൊതിപ്പിക്കുന്ന വാസന.
കൊതിപ്പിക്കുന്ന രുചി.
കൊതിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധം.
# ആവോളം ആസ്വദിച്ചു.
ആവോളം കഴിച്ചു.
ആവോളം കളിച്ചു.
പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതൂ...
എല്ലാവർക്കും അതിയായ മോഹം.
കുലകുലയായ് വിരിഞ്ഞുനിൽകുന്ന പൂക്കൾ.

ഒരു പദത്തെ പ്രത്യേകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നു.
കൂടുതൽ വിശേഷണങ്ങൾ
# കറുത്ത പൂച്ച.
# തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ.
# ഉണ്ടക്കണ്ണുള്ള ചെന്നായ.
# വെളുത്ത പൂവ്.
# ചെമന്ന മണ്ണ്.
# മിടുക്കനായ കുട്ടി.

Mal2 U4Post A Comment:

0 comments: