ഇലപ്രിന്റ് ആൽബം എങ്ങനെ? - ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല

RELATED POSTS

കടലാസിനടിയിൽ ഇലകൾ വച്ച് കടലാസിന് മുകളിൽ ക്രയോൺ ഉരസുക. ഇലകളുടെ പ്രിന്റ് കിട്ടും. ഓരോ ഇലയുടെയും പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഇലയുടെ താഴെ എഴുതുക.
കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക.

Mal2 U4Post A Comment:

0 comments: