എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Me Too - Page 31

Share it:

RELATED POSTS

READ NOW
'Me too'
A chick too came out.
NEW WORDS
# Me = ഞാൻ
# Me too = ഞാനും
# Chick = കോഴികുഞ്ഞ്
MALAYALAM MEANING
'Me too'
ഞാനും
A chick too came out.
ഒരു കോഴികുഞ്ഞും കൂടി പുറത്തുവന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who said 'Me too'?
ആരാണ് ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞത്?
A chick
കോഴികുഞ്ഞ്

ME TOO - FULL CONTENT LISTS
Share it:

Eng1 U2Post A Comment:

0 comments: