അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Can you make the sum 12 ? | തുക 12 ആക്കാമോ?

Mashhari
0
Write numbers from 1 to 7 in the circles without repeating. The sum of the numbers in a line should be 12. Try to complete it. ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ എഴുതണം. ഒരു വരയിലെ മൂന്ന് വട്ടങ്ങളിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 12 ആക്കണം. എഴുത്തിനോക്കൂ..
ANSWER KEY # 2 + 3 + 7 = 12
# 1 + 4 + 7 = 12
# 2 + 4 + 6 = 12
# 1 + 5 + 6 = 12
# 3 + 4 + 5 = 12
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !