വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാക്കുകൾ

RELATED POSTS

വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താം എഴുതാം
 1. മുറ്റം
 2. നടുമുറ്റം
 3. സ്വീകരണമുറി
 4. അടുക്കള
 5. ഊണുമുറി
 6. കിടപ്പുമുറി
 7. ശുചിമുറി
 8. കുളിമുറി
 9. ജനൽ
 10. വാതിൽ
 11. മേൽക്കൂര
 12. വരാന്ത
 13. ചുമർ
 14. ഷെൽഫ്
 15. അലമാര
 16. ചുറ്റുമതിൽ
 17. പടി
 18. സൺഷെയ്ഡ്
 19. പുകക്കുഴൽ

Mal2 U2Post A Comment:

0 comments: