തരംതിരിച്ചെഴുതൂ

RELATED POSTS

ഓരോ വസ്തുവും വീടിന്റെ ഏത് ഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു?
മേൽക്കൂര ചുവർ തറ
ഓല
ഓട്
കോൺക്രീറ്റ്
പുല്ല്
വൈക്കോൽ
അലുമിനിയം ഷീറ്റ്
മണ്ണ്
മൺകട്ട
ചെങ്കല്ല് (ചെത്തു കല്ല് / വെട്ടുകല്ല്)
സിമൻ്റ് കട്ട
ഹോളോ ബ്രിക്സ് സിമന്റ്
ഇഷ്ടിക
മുള
കരിങ്കല്ല്
ചെങ്കല്ല്
ഓട്
ടൈൽസ്
മണ്ണ്
ചാന്ത്
കരിങ്കല്ല്
മാർബിൾ
ചെങ്കല്ല്

Mal2 U2Post A Comment:

0 comments: