ഗ്രാമവും നഗരവും - പാട്ട്

RELATED POSTS

പച്ചപ്പട്ടു വിരിച്ച പുഞ്ചവയലുകളും
മാമരക്കൂട്ടങ്ങളും മാമണിമേടുകളും
പാടവരമ്പത്ത് ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന
കുഞ്ഞിക്കിളികളുണ്ടേ
നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉഴുതു മറിക്കുന്ന
കാളക്കൂറ്റനുണ്ടേ
തെങ്ങിൻ തോട്ടമുണ്ടേ വാഴത്തോപ്പുമുണ്ടേ
പാടും പുഴകളും തോടും നിറഞ്ഞൊരു
എൻ്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമം!

മാനം മുട്ടി നിൽക്കും കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ
വീതിയേറും റോഡും സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളും
റോഡിൽ നിറയെ ചീറിപ്പായും
വാഹനങ്ങളുണ്ടേ
ആകാശത്തൂടെ പറന്നു പൊങ്ങും
വിമാനമുണ്ടേ
പാളത്തിലൂടെ കൂകിപ്പായും
തീവണ്ടികളുമുണ്ടേ
തിക്കും തിരക്കുമായാളുകളെല്ലാം
വീർപ്പു മുട്ടിടുന്നേ!

Kavitha

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: